Polityka prywatności

Polityka prywatności

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu
Serwis: Strona internetowa lub system internetowy, z którego korzysta użytkownik
Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:

EcoWipes EWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1 Kto przetwarza dane osobowe w przypadku strony www.ecowipes.pl?
Administratorem danych osobowych jest firma EcoWipes EWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64.

Na zlecenie EcoWipes procesorem w wybranych celach (wysyłanie newsletterów, działania marketingowe) jest CUKIER works Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Bzowa 13A, 02-708 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000719720, posiadającą NIP 5213817176.

1.2 W jakich celach dane osobowe są przetwarzane?
Korzystając ze strony www.ecowipes.pl Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności strony. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • subskrypcja interesujących Ciebie materiałów,
 • zapisanie się do dedykowanego programu, konkursu lub akcji,
 • złożenie zapytania o ofertę lub współpracę (w tym tworzenie materiałów redakcyjnych na stronę),
 • zamówienie informacji marketingowych,
 • złożenie zapytania kontaktowego,
 • korzystanie z aplikacji lub narzędzi online,
 • poprzez gromadzenie plików „cookies”.

W sytuacji gdy przekażesz swoje dane osobowe będziemy je wykorzystywali w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów chyba, że uzyskaliśmy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub profesjonalne standardy.

1.3. Na jakiej podstawie ECOWIPES może przetwarzać dane osobowe?

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, EcoWipes ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi ? art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym ? art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne przykłady prawnie uzasadnionego interesu o którym mowa powyżej obejmują:

 • zapobieganie nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT,
 • personalizacja doświadczeń użytkowników online oraz poprawa wydajności, użyteczności i efektywności strony,
 • przeprowadzanie oraz analizowanie naszej działalności marketingowej chyba, że zgodnie z przepisami prawa wymaga to udzielenia odrębnej zgody.

1.4. Czy przetwarzane są „wrażliwe” dane osobowe?

EcoWipes nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

2. Automatyczne gromadzenie informacji

W niektórych przypadkach EcoWipes i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwala lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność strony oraz określić efektywność działań marketingowych.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

2.1. Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na stronie, co pozwala witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie.

Na stronie wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony.

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Raporty działania strony mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników strony internetowej.

2.2. Narzędzia google analitics

Strona www.ecowipes.pl korzysta z narzędzi Google Analytics. Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

2.3. Znaczniki nawigacyjne

Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.

2.4. Narzędzia lokalizacyjne

Strona www.ecowipes.pl może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację..

3. Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronie www.ecowipes.pl mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. Facebook lub LinkedIn. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynie www.ecowipes.pl (patrz: informacje powyżej na temat plików cookie służących do udostępniania treści na portalach społecznościowych). Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji.

Dodatkowo, na witrynie www.ecowipes.pl mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych mogą być udostępniane innym użytkownikom danej funkcji społecznościowych (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którymi mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

4. Linki do innych stron

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie www.ecowipes.pl odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

5. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

EcoWipes nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności, realizacją zgłoszenia, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa. W związku z prowadzoną działalnością możemy przekazywać dane osobowe np. do organów publicznych lub innych stron trzecich. Jeżeli jest to niezbędne i wynika z przepisów prawa EcoWipes udostępnia dane osobowe w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa lub poleceniami.

Dodatkowo, EcoWipes może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym współpracującym z EcoWipes lub działających w naszym imieniu w celach, które są opisane w niniejszej Polityce Prywatności w tym w celu świadczenia usług wsparcia infrastrukturalnego w obszarze IT oraz w obszarze działań marketingowych.

Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. EcoWipes nie zbywa danych osobowych na rzecz osób trzecich, które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

6. Dostęp do danych i uprawnienia

Jeśli użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Może również przesłać na adres ecowipes@ecowipes.com.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym administrator podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa, o których mowa w RODO, tj.:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. ?prawo do bycia zapomnianym?), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych ? na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Zmiany ninejszej polityki prywatności

EcoWipes może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności.